1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ЦЕНТРАЛЬНОЇ
УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ (далі - Оператор) щодо укладення Договору про надання
послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах щодо надання Оператором
Електронного майданчика доступу Користувачам до електронної торгової системи
(надалі - ЕТС) щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна
(активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або
ліквідації.
1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в
Оферті умов і виконання умов вказаних в п.2.3 Договору, фізична або юридична
особа, яка акцептує умови цієї Оферти, стає Користувачем Електронного майданчика
(надалі - Користувач) (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах,
викладених в Оферті).
1.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015
№1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово
окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на
тимчасово окуповану територію», в період тимчасовий окупації Договір не може
бути укладений з суб'єктами господарювання з місцезнаходженням (місцем
проживання) на тимчасово окупованій території.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу до користування
електронною торговою системою, яка розміщена за адресою в мережі Internet:
prozorro.sale (далі - ЕТС). Надання доступу Користувачу до ЕТС передбачає серед
іншого виконання таких послуг, як послуг з реєстрації Користувача, автоматичного
розміщення, отримання і передання інформації, в т. ч. але не виключно цінових
пропозицій, та документів під час проведення електронних торгів (далі - Послуги) на
інтернет-сайті https://eauction.centrex.com.ua (далі - Електронний майданчик),
відповідно до обраних Користувачем торгів які розміщені в ЕТС. Інформація про
електронні торги в ЕТС також відображаються на інтернет-сайті Електронного
майданчика.
2.2. Користувач погоджується з умовами і зобов'язується виконувати
Політику конфіденційності, Регламент роботи електронної торгової системи щодо
проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких
запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації (Регламент ЕТС), які
є невід'ємною частиною Договору і своєю реєстрацією на Електронному майданчику
підтверджує свою безумовну згоду до їх дотримання.
2.3. Реєстрація Користувача на Електронному майданчику здійснюється
одним із способів ідентифікації/авторизації:
- для юридичних осіб - через отримання банківського платежу у розмірі 10
гривень з розрахункового рахунку юридичної особи на рахунок сформований в
Особистому кабінету під час реєстрації з обов'язковим зазначенням вказаних у
рахунку реквізитів.
- для фізичних осіб, в яких є відкритий на їх ім'я рахунок в банківських
установах України - відповідно до зазначеного вище порядку, через отримання
банківського платежу у розмірі 10 гривень з розрахункового рахунку фізичної особи
на рахунок сформований в Особистому кабінету під час реєстрації з обов'язковим
зазначенням вказаних у рахунку реквізитів.
- для фізичних осіб, в яких немає відкритого рахунку в банківських установах
України - шляхом завантаження в створений Особистий кабінет кольорової
сканованої копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що
посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на
території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім'я та (за
наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його
вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого
документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути
використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та
найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа
є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки
платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або
номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено
відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному
безконтактному носії.
При реєстрації Користувача на Електронному майданчику Оператор перевіряє
достовірність ідентифікаційної інформації (до такої інформації можна віднести,
зокрема, для українських юридичних осіб - ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ),
найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація, для фізичних
осіб-резидентів -реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні
дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти
участь в електронних торгах.
Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги
за кредитними договорами та договорами забезпечення, не можуть бути особи, які є
боржниками та/або поручителями за такими кредитами. Учасник (потенційний
покупець), який має намір прийняти участь у електронних торгах, предметом
продажу на яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами
забезпечення, надає Електронному майданчику письмове запевнення, що учасник
(потенційний покупець) не є боржником та/або поручителем за відповідними
кредитними договорами та/або договорами забезпечення виконання зобов'язання

3. Ціна Договору та умови оплати. Акцепт Оферти

3.1. Ціна Договору становить розмір грошової винагороди, яка вираховується
відповідно до п. 10.8. Регламенту ЕТС. Грошова винагорода, яка підлягає сплаті
Оператору Електронного майданчика за організацію та проведення електронних
торгів, утримується Оператором із частини суми гарантійного внеску після
формування системою Протоколу електронних торгів. Право вимоги грошової
винагороди у Оператора виникає виключно після формування в системі Протоколу
електронних торгів. До моменту формування такого Протоколу в ЕТС право
власності на гарантійний внесок належить Користувачу, а сам гарантійний внесок
виконує виключно функцію забезпечення. Сума грошової винагороди є додатковою
до суми коштів, запропонованої переможцем торгів за кожен придбаний лот.
3.2. У випадку, коли сума внесеного гарантійного внеску менше суми грошової
винагороди за результатами проведеного аукціону, Користувач-переможець
електронного аукціону зобов'язаний сплатити таку різницю на розрахунковий
рахунок Оператора протягом 10 днів з моменту формування Протоколу електронних
торгів та виставлення відповідного рахунку Оператором Електронного майданчика.
3.3. Розмір грошової винагороди встановлюється відповідним рішенням
Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2614 від
28.11.2016 р. в процентному співвідношенні до ціни продажу, яка зазначена в
Протоколі електронних торгів. На момент акцепту оферти діють наступні тарифи:


Діапазон вартості
реалізованого майна,
тис. грн
Права вимоги за кредитними
договорами
Основні засоби
% від ціни
продажу, грн.
але не більше,
ніж,,тис. грн.
% від ціни
продажу, грн.
але не більше,
ніж, тис. грн.
до 100,0 3,0 - 5,0 -
100,0 500,0 3,0 - 4,0 -
500,0 1 000,0 3,0 - 3,0 -
1 000,0 5 000,0 3,0 - 2,0 -
5 000,0 10 000,0 3,0 - 1,0 -
10 000,0 50 000,0 3,0 - 0,5 -
понад 50 000,0 3,0 1 500,00 0,5 500,00

3.4. Надання доступу Користувачу до участі в конкретних електронних торгах
здійснюється на умовах 100 % (стовідсоткової) оплати гарантійного внеску, яка
вноситься Користувачем до оголошеного в ЕТС строку прийняття пропозицій від
Учасників за автоматично сформованим в ЕТС рахунком. Гарантійний внесок
складає 5% від стартової ціни лоту.
Гарантійний внесок є гарантійним грошовим забезпеченням, що вноситься
учасниками на рахунок Оператора, та є складовою заходів, що вживаються
Оператором для забезпечення виконання зобов'язань учасниками. При цьому, на
перераховані на рахунок Оператора грошові кошти у вигляді грошового
забезпечення, не поширюється право власності Оператора до моменту формування в
ЕТС Протоколу електронних торгів.
3.5. Гарантійний внесок може вважатися сплаченим із моменту його
зарахування на банківський рахунок Оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за
одну годину до закінчення строку подання цінових пропозицій на участь у
конкретних електронних торгах.
Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік
збільшення до 1 (одного) відсотка.
На перерахований Користувачем гарантійний внесок на рахунок Оператора не
поширюється право власності Оператора до моменту формування Протоколу
електронних торгів, в якому Користувача визнано переможцем такого аукціону.
3.6. Оператор у випадку зміни рішення Виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, яким затверджено тарифи, переглядає Тарифи
цього Договору, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту розміщення
змінених Тарифів за адресою, вказаною у п. 2.1. Договору або електронною адресою
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua/ в залежності від того, де
ця інформація була розміщена раніше, якщо інший строк набрання чинності змінами
не визначений додатково при такому розміщенні.
3.7. Користувач, у разі незгоди з переглянутими Тарифами, має право
відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за
допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. У разі неотримання відмови
вважається, що Користувач погоджується з новими Тарифами.
3.8. Повернення в ЕТС сплачених гарантійних внесків Користувачу
електронних торгів, в яких він приймав участь, здійснюється Оператором протягом 3
(трьох) банківських днів з дати формування протоколу про результати електронних
торгів, за виключенням переможця торгів та учасника, за наявності його згоди, що
подав наступну по величині після переможця цінову пропозицію або подав однакову
з переможцем цінову пропозицію, але пізніше, ніж переможець. Повернення
грошових коштів відбувається в порядку передбаченому п.3.10 цього Договору.
3.9. Повернення в ЕТС сплачених гарантійних внесків учаснику, з наступною
по величині після переможця ціновою пропозицією, а при однакових цінових
пропозиціях учасників -тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови
його згоди, здійснюється протягом 1 (одного) банківського дня з дати укладання
переможцем договору купівлі-продажу та здійснення оплати за ним. Повернення
грошових коштів відбувається в порядку передбаченому п. 3.10 цього Договору.
3.10. Повернення гарантійних внесків в ЕТС в випадках зазначених в п. 3.8. та
3.9. Договору відбувається шляхом зарахування коштів на рахунок в Системі
(«Баланс» в Особистому кабінеті Користувача). У випадку необхідності отримання
коштів на банківський рахунок, Користувач звертається до Оператора із відповідним
письмовим зверненням-листом, в якому вказує повні реквізити банківського рахунку
для повернення таких коштів. Фізичні особи, якими було перераховано гарантійний
внесок не через власний розрахунковий рахунок, а через касу банку, додатково в
листі-зверненні про повернення грошових коштів, зазначає банківські реквізити
банку, через який було здійснено платіж, а також дату та номер платіжного
доручення. Видача готівкових коштів з каси Оператора неможлива.
3.11. Сплачені гарантійні внески не повертаються Користувачу-переможцю
електронних торгів, крім випадків зазначених в п.3.8. Договору, також у випадках:
- відмови від підписання ним протоколу електронних торгів;
- відмови від укладання ним договору купівлі-продажу після підписання
протоколу електронних торгів та\або відмови оплати за актив (майно) згідно з
укладеним договором купівлі-продажу.
Відмови Користувача, які зазначені вище, оформлюються відповідним
рішенням Банку і таке рішення розміщується в ЕТС.
Сплачений в зазначених випадках Користувачем гарантійний внесок
перераховується Оператором на розрахунковий рахунок Банку, чий лот
був виставлений на електронному аукціоні, за вирахуванням розміру грошової
винагороди, яку отримує Оператор, через електронний майданчик якого в ЦБД
введена інформація про відповідний лот. Розмір такої винагороди становить 10 % від
суми винагороди, зазначеної в п. 3.3. Договору, та утримується Оператором з розміру
гарантійного внеску для подальшого перерахування Оператору, через електронний
майданчик якого в ЦБД введена інформація про відповідний лот.
У випадку, коли має місце збіг в одній особі Оператор, через який було введена
інформація про відповідний лот та Оператор, через електронний майданчик якого
переможцем електронних торгів придбано відповідний лот, то в цьому випадку
Оператор зараховує на свій рахунок 10 % від суми винагороди, зазначеної в п.3.3.
Договору.
3.12. Послуги вважаються належним чином і в повному обсязі наданими, якщо
протягом 3 (трьох) робочих днів після дня формування Акту наданих послуг за
відповідний період у Особистому кабінеті Користувача не пред'явлена претензія. У
разі відсутності претензії, акт прийому-передачі виконаних Послуг вважається
підписаним, а Послуги – наданими належним чином.
Акт наданих послуг формується в ЕТС та є доступним в Особистому кабінеті
Користувача після формування в системі Протоколу електронного аукціону. У
випадку, коли під час формування рахунку в Особистому кабінеті Користувач вказав,
що бажає отримати акт наданих послуг, то такий Акт надсилається в письмовому
вигляді у двох екземплярах на адресу Користувача, вказану під час реєстрації.
3.13. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом
попередньої оплати з власного розрахункового рахунку або завантаження сканованих
копій документів для фізичних осіб в порядку передбаченому п. 2.3. Оферти.

4. Термін дії і зміна умов Оферти
4.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за
адресою: https://eauction.centrex.com.ua і діє до моменту відкликання Оферти
Оператором.
4.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або
відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення
Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення
зміненого тексту Оферти на Електронному майданчику за вказаною в п. 4.1 Договору
адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при
такому розміщенні. Оператор повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти
та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.

5. Термін дії Договору та припинення Договору
5.1. Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до п. 2.3. Оферти,
зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.
5.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1
(один) календарний рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами
своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати
закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення
даного Договору, то термін дії цього Договору вважається пролонгованим на кожний
наступний рік.
5.3. Договір може бути припинений:
5.3.1. У будь-який час за згодою Сторін;
5.3.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов
Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір
вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови
Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
5.3.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої
Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;
5.3.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);
5.3.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, крім випадків
порушення Користувачем зобов'язань відповідно до п. 2.2 цього Договору, Оператор
повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг і порядку
передбаченим п.3.7. Договору

6. Відомості про конфіденційність та гарантії
6.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов
цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення,
використаних на Електронному майданчику, а також будь-яка комерційна
інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає
розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком
випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У
разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово
повідомити іншу Сторону про це.
6.2. Оператор гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями,
необхідними для укладення та виконання Договору.
6.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її
Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператор, що:
6.3.1.Користувач вказав достовірні дані (у тому числі персональні дані
Користувача) при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і при
оформленні платіжних документів при оплаті Послуг;
6.3.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач:
- повністю ознайомився з умовами Оферти,
- повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
- ознайомлений і повністю погоджується із Політикою конфіденційності, яка
зазначена в п.2.2. Договору;
6.3.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та
виконання Договору.
6.4. Акцептувавши умови цієї Оферти, Користувач також погодився з тим, що
в випадку використання електронного цифрового підпису в документообороті в
межах виконання цієї Оферти, Сторонами погоджено використання такого
електронного цифрового підпису в порядку і на умовах передбачених Законом
України «Про електронний цифровий підпис». При цьому, Сторони погодили, що в
випадку використання електронного цифрового підпису, додаткове використання
печатки (електронний печатки) для документів в межах виконання цієї Оферти не є
потрібним.

7. Відповідальність і обмеження відповідальності
7.1. За порушення умов Оферти Сторони несуть відповідальність, встановлену
Офертою та/або чинним законодавством України.
7.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:
7.2.1. за зміст документів та інформації, що оприлюднюються під час
процедури закупівлі. Оператор має право здійснювати контроль за інформацією, що
розміщується Користувачем, та повідомляти Користувача, що розмістив інформацію
неналежного змісту про такі випадки;
7.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при
реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і достовірність гарантій
і засвідчень Користувача, що містяться у розділі 6 Оферти;
7.2.3. свої дії, які вчиняються ним на Електронному майданчику під час
процедури закупівлі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його
даних персональної ідентифікації;
7.2.4. розміщення на Електронному майданчику інформації шкідливого та
образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі.
7.3. Беручи до уваги умови розділу 7 Оферти, Користувач зобов'язується своїми
силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо
розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати),
завдані Оператору Електронного майданчика в зв'язку з претензіями та позовами,
підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів Користувача.

8. Порядок вирішення спорів
8.1. Всі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони
вирішують шляхом переговорів.
8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю
такого спору згідно чинного законодавства України.

9. Форс-мажор
9.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання
або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або
неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто
надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні
запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу,
страйку, масових безпорядків, заколоту, війни, або дій органів державної влади та
інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе
зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами
взятих на себе зобов'язань за Договором.
9.2. У разі настання обставин форс-мажору підчас дії даного Договору,
виконання зобов'язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин
форс-мажору.
9.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна
негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин
форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується
моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про
настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися
надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від
відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково,
взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору,
повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

10. Реквізити
ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА
36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, оф. 214
ЄДРПОУ 32996161
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р№ 26003500188751
Банківські реквізити для зарахування гарантійних внесків: п/р №
26003500188751 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ
32996161.