ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, код ЄДРПОУ 32996161,запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в особі директора Цьоки Вікторії Василівни, що діє на підставі Статуту та Протоколу загальних зборів Біржі №1 від 26.01.16 року (далі Оператор) з однієї сторони,

та__________________________________________________________________(далі - Користувач),

з іншої сторони надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей договір-оферту в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі - Договір) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ (далі - Оператор Електронного майданчика) щодо укладення Договору про надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) Електронного майданчика (надалі - Користувач).

1.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», в період тимчасовий окупації Договір не може бути укладений з суб'єктами господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території.

1.4. Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (надалі - Рішення), яким тимчасово обмежено проведення визначених операції певному переліку осіб, які вміщені в Додатку 1 та Додатку 2 до Рішення.

1.5. Юридична чи фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти підтверджує факт, що вона не входить до переліку осіб, щодо яких існують обмеження діяльності на території України та/або про які йде мова в п. 1.2 та п. 1.3. цієї Оферти.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу до користування електронною торговою системою, яка розміщена за адресою в мережі Internet: https://eauction.centrex.com.ua (далі - ЕТС). Надання доступу Користувачу до ЕТС передбачає серед іншого виконання таких послуг, як послуг з реєстрації Користувача, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації, в т.ч. але не виключно цінових пропозицій, та документів під час проведення електронних торгів (далі - Послуги) на інтернет-сайті https://eauction.centrex.com.ua (далі - Електронний майданчик), відповідно до обраних Користувачем торгів які розміщені в ЕТС. Інформація про електронні торги в ЕТС також відображаються на інтернет-сайті Електронного майданчика.

2.2. Користувач погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Регламент ЕТС, ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» та інших документів, файли яких розміщені у розділі «Правила торгів, регламенти» за посиланням https://centrex.com.ua/pravila_torgiv/, які є невід'ємною частиною Договору і своєю реєстрацією на Електронному майданчику підтверджує свою безумовну згоду до їх дотримання.

2.3. Реєстрація Користувача на Електронному майданчику здійснюється одним із способів ідентифікації/авторизації:

Для юридичних осіб:

Для фізичних осіб:

При реєстрації Користувача на Електронному майданчику Оператор перевіряє достовірність ідентифікаційної інформації (до такої інформації можна віднести, зокрема, для українських юридичних осіб - ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація, для фізичних осіб-резидентів -реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах.

Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не можуть бути особи, які є боржниками та/або поручителями за такими кредитами та/або договорами забезпечення виконанні зобов'язання. Учасник (потенційний покупець), який має намір прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, надає електронному майданчику письмове запевнення, що учасник (потенційний покупець) не є боржником та/або поручителем за відповідними кредитними договорами та/або договорами забезпечення виконання зобов'язання.

3. Ціна Договору та умови оплати. Акцепт Оферти

3.1. Ціна Договору становить розмір грошової винагороди, та/або розмір плати за участь в електронних торгах які вираховуються та сплачуються відповідно до положень Регламенту ЕТС та постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 432. Грошова винагорода, яка підлягає сплаті Оператору Електронного майданчика за організацію та проведення електронних торгів, утримується Оператором із частини суми гарантійного внеску після формування системою Протоколу електронних торгів, або відповідно п.114 та п.115 постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 432 . Право вимоги грошової винагороди у Оператора виникає виключно після формування в системі Протоколу електронних торгів. До моменту формування такого Протоколу в ЕТС право власності на гарантійний внесок належить Користувачу, а сам гарантійний внесок виконує виключно функцію забезпечення. Сума грошової винагороди є додатковою до суми коштів, запропонованої переможцем торгів за кожен придбаний лот. Плата за участь в електронних торгах сплачується після завершення електронного аукціону та формування системою Протоколу електронних торгів.

3.2. У випадку, коли сума внесеного гарантійного внеску менше суми грошової винагороди за результатами проведеного аукціону, Користувач-переможець електронного аукціону обов'язаний сплатити таку різницю на розрахунковий рахунок Оператора протягом 10 днів з моменту формування Протоколу електронних торгів та виставлення відповідного рахунку Оператором Електронного майданчика.

3.3. Розмір плати за участь в електронному аукціоні з продажу об’єктів малої Приватизації. Максимальний розмір плати за участь в електронному аукціоні визначається у відсотках ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на додану вартість та становить:

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить понад
250 000 тис. гривень, — до 1 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 64 000 до 250 000 тис. гривень, — до 1,2 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 16 000 до 64 000 тис. гривень, — до 1,5 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 4 000 до 16 000 тис. гривень, — до 1,9 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 1 000 до
4 000 тис. гривень, — до 2,4 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить до 1 000 тис. гривень, — до 3 відсотків.

3.4. Розмір грошової винагороди за придбаний актив, який належить до об'єктів державного та/або комунального майна, майна підприємств, установ та організацій державної та комунальної форми власності або державна чи комунальна частка у яких перевищує 50 відсотків становить:

- 1% від ціни реалізації лоту у випадку проведення електронних торгів з продажу майна/передачі права;

- 3% від загальної річної суми орендної плати у випадку проведення електронних торгів з оренди майна.

3.4.1. За участь у електронних торгах з продажу об'єктів державного та/або комунального майна, майна підприємств, установ та організацій державної та комунальної форми власності або державна чи комунальна частка у яких перевищує 50 відсотків по завершенню електронного аукціону з учасників справляється плата у наступному розмірі:


Початкова ціна реалізації/початкова орендна плата, грн.

Плата за участь, грн.

До 20 000

17

До 50 000

119

До 200 000

340

До 1 000 000

510

Понад 1 000 000

1 700

3.4.2. Розмір плати за участь в електронному аукціоні з продажу об’єктів малої приватизації Максимальний розмір плати за участь в електронному аукціоні визначається у відсотках ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на додану вартість та становить:

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить понад

250 000 тис. гривень, — до 1 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 64 000 до 250 000 тис. гривень, — до 1,2 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 16 000 до 64 000 тис. гривень, — до 1,5 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 4 000 до 16 000 тис. гривень, — до 1,9 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 1 000 до

4 000 тис. гривень, — до 2,4 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить до 1 000 тис. гривень, — до 3 відсотків.

Фактичний розмір плати за участь зазначається у протоколі електронних торгів. Учасник від свого імені за сформованим у системі рахунком здійснює оплату за участь в аукціоні після завершення електронного аукціону та після формування системою Протоколу електронних торгів.

Надання доступу Користувачу до участі в конкретних електронних торгах здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) оплати гарантійного внеску, яка вноситься Користувачем до оголошеного в ЕТС строку прийняття пропозицій від Учасників за автоматично сформованим в ЕТС рахунком. Розмір гарантійного внеску зазначається в описі та документації аукціону.

Гарантійний внесок є гарантійним грошовим забезпеченням, що вноситься учасниками на рахунок Оператора, та є складовою заходів, що вживаються Оператором для забезпечення виконання зобов'язань учасниками. При цьому, на перераховані на рахунок Оператора грошові кошти у вигляді грошового забезпечення, не поширюється право власності Оператора до моменту формування в ЕТС Протоколу електронних торгів.

3.5. Гарантійний внесок може вважатися сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок Оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення строку подання цінових пропозицій на участь у конкретних електронних торгах.

Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка.

На перерахований Користувачем гарантійний внесок на рахунок Оператора не поширюється право власності Оператора до моменту формування Протоколу електронних торгів, в якому Користувача визнано переможцем такого аукціону.

3.7. Користувач, у разі незгоди з переглянутими Тарифами, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новими Тарифами.

3.8. Повернення в ЕТС сплачених гарантійних внесків учасникам, а також розподіл винагороди Оператора/Операторів здійснюється відповідно до умов Регламенту ЕТС та Постанови. Актуальні документи розміщені на електронному майданчику Оператора за адресою https://centrex.com.ua/pravila_torgiv/ або на сайті https://prozorro.sale

3.9. Послуги вважаються належним чином і в повному обсязі наданими, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів після завантаження договору купівлі продажу в систему та виконання всіх умов продажу зазначених в Регламентах ЕТС, постановою КМУ від 10 травня 2018 року № 432, ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» зі всіма змінами та доповненнями зазначеними на веб сторінках https://centrex.com.ua/pravila_torgiv/ або на сайті https://prozorro.sale Користувачем не пред'явлена претензія. У разі відсутності претензії, вважаються Послуги - наданими належним чином.

3.10. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати з власного розрахункового рахунку або завантаження сканованих копій документів для фізичних осіб в порядку передбаченому п.2.3. Оферти., та підтвердженням його у власному кабінеті.

3.11. Сума сплати реєстраційних внесків регламентується постановою КМУ від 10 травня 2018 року № 432, та ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна».

4. Термін дії і зміна умов Оферти

4.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://eauction.centrex.com.uaі діє до моменту відкликання Оферти Оператором, або зміни особистих даних сторін.

4.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на електронному майданчику за вказаною в п.4.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5. Термін дії Договору та припинення Договору

5.1. Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до п.2.3. Оферти, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.

5.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) календарний рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгованим на кожний наступний рік.

5.3. Договір може бути припинений:

5.3.1. У будь-який час за згодою Сторін;

5.3.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

5.3.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

5.3.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

5.3.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, крім випадків порушення Користувачем зобов'язань відповідно до п.2.2 цього Договору, Оператор повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг і порядку передбаченим п.3.7. Договору

6. Відомості про конфіденційність та гарантії

6.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використаних на Електронному майданчику, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу Сторону про це.

6.2. Оператор гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

6.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператор, що:

6.3.1. Користувач вказав достовірні дані (у тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і при оформленні платіжних документів при оплаті Послуг;

6.3.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач:

6.3.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання

Договору.

6.4. Акцептувавши умови цієї Оферти, Користувач також погодився з тим, що в випадку використання електронного цифрового підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти, Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». При цьому, Сторони погодили, що в випадку використання електронного цифрового підпису, додаткове використання печатки (електронний печатки) для документів в межах виконання цієї Оферти не є потрібним.

7. Відповідальність і обмеження відповідальності

7.1. За порушення умов Оферти Сторони несуть відповідальність, встановлену Офертою та/або чинним законодавством України.

7.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

7.2.1. за зміст документів та інформації, що оприлюднюються під час процедури закупівлі. Оператор має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти Користувача, що розмістив інформацію неналежного змісту про такі випадки;

7.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і достовірність гарантій і засвідчень Користувача, що містяться у розділі 6 Оферти;

7.2.3. свої дії, які вчиняються ним на Електронному майданчику під час процедури закупівлі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;

7.2.4.розміщення на Електронному майданчику інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі.

7.3. Беручи до уваги умови розділу 7 Оферти, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору Електронного майданчика в зв'язку з претензіями та позовами, підставою ред'явлення

яких стало розміщення матеріалів Користувача.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно чинного законодавства України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масових безпорядків, заколоту, війни, або дій органів державної влади та інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

9.2. У разі настання обставин форс-мажору підчас дії даного Договору, виконання зобов'язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

9.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

10. Реквізити сторін

ОператорКористувач

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

Юридична адреса: 36004,м. Полтава, б-р. Б.Хмельницького, б.21. к.114.

Адреса для листування та місцезнаходження:

36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, б. 88.

п/р: UA 043314010000026008060035335 в АТ КБ Приватбанк

МФО 331401

код ЕДРПОУ 32996161

Телефон: (067) 530-72-74

Факс: (0532) 69-70-50

Е-mail: info@centrex.com.ua

Директор


________________/В. В. Цьока

м.п.